Sağlık web sayfamıza hoşgeldiniz !!!!

 

Kategoriler

sol menü ok Ana sayfa
sol menü ok Hastalıklar
sol menü ok İncelemeler
sol menü ok Çocuk Sağlığı
sol menü ok Sağlıklı Yaşam
sol menü ok Tedavi Önerileri
sol menü ok Yaşlılık
sol menü ok Psikoloji
sol menü ok İlkyardım
sol menü ok Tıp Sözlüğü
sol menü ok Sağlık Bilgileri
sol menü ok Sağlığımız
sol menü ok İlaçlar
sol menü ok Şifalı Bitkiler
sol menü ok Hastaneler
sol menü ok Sağlıklı Yemek Tarifleri

Sağlık

sol menü ok İnsan ve Çevresi
sol menü ok Sağlık Bilgisi
sol menü ok Beslenme
sol menü ok Vitaminler
sol menü ok Zayıflama
sol menü ok Egzersiz
sol menü ok Beden Bakımı
sol menü ok Ağız Sağlığı
sol menü ok Uyku
sol menü ok Kötü Alışkanlıklar
sol menü ok Tütün
sol menü ok Alkol
sol menü ok Uyuşturucular
sol menü ok Uyarıcılar

Başlıca Hastalıklar

sol menü ok Doğuştan Hastalıklar
sol menü ok Enfeksiyöz Hastalıklar
sol menü ok Ruhsal Hastalıklar
sol menü ok Depresyon
sol menü ok Nevroz
sol menü ok Psikoz
sol menü ok Ateş
sol menü ok İltihaplanma
sol menü ok Yaralar
sol menü ok Urlar
sol menü ok Kanser
sol menü ok Ödem
sol menü ok Mide-Bağırsak Hastalıkları
sol menü ok Damar Hastalıkları
sol menü ok Kan Hastalıkları
sol menü ok Böbrek ve İdrar Yolu
sol menü ok Sinir Hastalıkları
sol menü ok Beyin Hastalıkları
sol menü ok Solunum Sistemi Hastalıkları
sol menü ok Omurilik Hastalıkları
sol menü ok Kemik ve Eklem Hastalıkları
sol menü ok Kas Hastalıkları
sol menü ok Deri Hastalıkları
sol menü ok Kalp Hastalıkları
sol menü ok Kulak Hastalıkları
sol menü ok Cinsel Hastalıklar

Tedavi

sol menü ok İlkyardım
sol menü ok Doktor
sol menü ok Muayene
sol menü ok Radyolojik Muayene
sol menü ok İlaçlar
sol menü ok Ağrının dindirilmesi
sol menü ok Ruhsal Etkili İlaçlar
sol menü ok Antibiyotikler
sol menü ok Hastane
sol menü ok Ameliyat
sol menü ok Doku ve Organ Nakli
sol menü ok Radyoterapi
sol menü ok Diş Tedavisi
sol menü ok Psikiyatrik Tedavi
sol menü ok Doğal Tedavi
sol menü ok Homeopati
sol menü ok Akupunktur

 
 
Hekim Hasta İlişkisi
Hasta ile kurulan ilişkide hekimin mesleki deneyimi ve bilgisi kadar ahlaki ve insani özellikleri de önemlidir.

Günümüzde hastanın rahatsızlığının klinik değerlendirilmesinin yanı sıra, hasta-hekim ilişkisinde rol oynayan sosyal, kültürel ve duygusal etmenlere de önem verilmeye başlanmıştır. Bunun nedeni söz konusu etmenlerin tedavinin sonuçlarını etkileyebildiğinin saptanmış olmasıdır. Bu nedenle hekimin kişiliği ve hastaya karşı takındığı tutum çok önemlidir. Tedavinin başarısı, hekimin hastada yaratmayı başarabildiği güvenle yakından bağlantılıdır.
 
 
İlişki Modelleri
Aşağıda hasta-hekim ilişkisine ilişkin bazı şematik modeller geliştirilmiştir:
Bunlardan birincisinde etkin rolü hekim ve sağlık personeli oynar, hasta hekime bağımlıdır. Bu durum özellikle komada, acil girişimler ve cerrahi operasyon sırasında, hezeyanlı ve ruhsal huzursuzluğun hareketlere yansıdığı durumlarda görülür. Bu modelde hastanın hekime olan bağımlığı süt çocuğunun anneye olan bağımlılığına benzetilebilir.

Uygulamada en sık rastlanan ikinci ilişki modelinde, hekimin yönlendirici rolüne hasta bilinçli bir biçimde boyun eğer. Bu ilişki biçimine genellikle enfeksiyon hastalıklarında rastlanır.

Üçüncü modelde ise iki yetişkin insan arasındaki bir ilişki, karşılıklı işbirliği söz konusudur. Hastanın etkin ve katılımcı bir rol üstlendiği bu ilişki biçimine kronik ya da rehabilitasyon gerektiren hastalıklarda rastlanır. Bu ilişki biçimlerinin hiçbirinin saf olmayıp, yalnızca bazı durumlara karşılık gelen basitleştirilmiş modeller oldukları unutulmamalıdır.

Hekim-hasta ilişkisi üç evreden geçer: İlk evrede hekim hastaya yaklaşarak onun yakınmalarını dinler. İkinci evrede hekim incelemek için hastayı kendinden uzaklaştırır. Üçüncü evrede, yani tanıyı koyduktan sonra hastaya yakınlaşarak onun sorunlarına olabildiğince yardımcı olur.

İlk evrede hekim hastanın çektiği acıyı anlayabilmek için kendini onunla özdeşleştirmelidir. İkinci evrede hasta kendini bir "nesne" olarak duyumsayabilir. Üçüncü evre, her iki taraf için daha doyurucudur: Hasta yardım gördüğü için hekime karşı olumlu duygular besler. Hekim de insani ve teknik beklentilerinin gerçekleştiğini görür.
 
 
Hekim Hasta İşbirliğini Etkileyen Etmenler
Olumlu etmenler
• Hastanın, hastalığının önemini kabul etmesi.
• Olabildiğince az ilaç kullanımı.
• Kullanılan ilaçların yan etkilerinin az olması.
• Hastanın tedaviden memnun kalması.
• Düzenli bir aile ve sosyal yaşam.
• Dikkatli gözlem, ilaç düzeylerinin izlenmesi.
• Hekim ve hemşirelerle ilişkilerde açıklık ve bilgi alışverişi.
• Tıp ve tıp dışı personelle dostça ilişkiler.

Olumsuz etmenler

• Uygulama güçlükleri olan karmaşık tedaviler.
• Hastanın o zamana değin sürdürdüğü yaşam biçimini temelden değiştirmesinin gerekliliği.
• Tedavinin yan etkilerinin olması.
• Hastalığın kronik oluşu.
• Yalnızlık.
• Hastanın, hekimin önerdiği ilaçları almaması durumunda, bunun olumsuz etkilerinin hemen hissedilmemesi.
• İşbirliğine girmeme ve işbirliğinin öneminin anlaşılmaması.
• İlaçların etiketleri üzerinde kullandım alanlarının açıkça belirtilmemiş olması.
• Bellek yitimi.
Duygusal Bileşenler
Psikanalizde transfer terimi, bir duygunun, bir kişiden başkasına aktarımı anlamına gelir. Bilinçaltında gerçekleştirilen duygusal aktarımlar özellikle çocukluk döneminde görülür. Hasta-hekim ilişkisinde de çocuklukta anne-baba-kardeş ve kişinin yaşamında önemli rol oynamış öteki kişilerle yaşanmış olana benzer bir ilişki ortaya çıkar. Olağan hekim-hasta ilişkisi içinde, özellikle bu ilişki uzadığında, transfer olayı nedeniyle hekime bilinçaltında beklenti ve duygusal anlamlar yüklenir. Hekimle hasta arasında eşit koşullarda olmayan bir ilişkinin varlığı bunu kolaylaştırır. Hasta, bağımlı ve edilgen konumuyla her zaman hekime yardım istemiyle yönelen kişidir. Hekim ise yardım sunan kişidir, bu durum otoritesini ve saygınlığını güçlendirir.

Bu yönden hastanın tutumu bir çocuğunkine benzetilebilir. Böylece hekimin onunla anne babası gibi bir ilişki kurmasını bekleyecektir. Genellikle, bu çocuksu ilişkinin tekrarında, hekim güçlü ama iyi kalpli bir kişi ile özdeşleştirilir. Muayene etme ve reçete gibi törenler hasta ve hekim arasındaki otorite-bağımlılık ilişkisi açısından çok önemlidir. Özellikle ilaç, bu ilişkinin en önemli simgelerinden biridir. İlaç aynı zamanda hekimin bilgi ve gücünün onaylanmasıdır.
Hasta Hakları
Hasta hakları, hekimlik uygulamalarıyla yaşıttır. İsa'dan 1800 yıl kadar önce hazırlanan Hammurabi Yasaları'nda hekimlik uygulamalarındaki hatalar için ağır cezalar ve yaptırımlar vardı. Bu yasalarla bir hastanın gözünü kör eden hekimin de gözünün kör edilmesi gibi çok sert hükümler getirilmişti. Aristoteles ve Sokrates de hekimlerin yanlış eylemlerinden dolayı sorumlu tutulmalarını savunmuşlardır. Platon (Eflatun) ise hekimlerin uygulamalarından dolayı her türlü cezadan bağışık olmaları gerektiğini ileri sürmüştür. Günümüzde tıp uygulamalarının giderek daha karmaşık bir nitelik alması, bilimsel-teknolojik gelişmeler sonucu sağlık hizmetlerinin geçmişe oranla daha nesnel ve kesin olması, hekimlik uygulamalarındaki gizin yıkılmaya başlaması, bu uygulamalarda belirli standartların oluşması, düzenli hastane kayıtları gibi nedenlerle hastaya yapılan girişim ve tedavilerin çoğu zaman kuşkuya yer bırakmayacak kesinlikte değerlendirilebilmesi hekimin sorumlulukları ve hastanın haklarının tanımlanabilmesini kolaylaştırmıştır. Hekimin hataları nedeniyle yasalar önünde sorumlu tutulması tartışılamaz. Ama hekim hatalarını doğuran nedenlerin de incelenmesi gerekir. ABD gibi yüksek sağlık güvencesine sahip ülkelerde tıbbi hatalardan doğan zararları karşılamak için "hekim sigortası" uygulaması getirilmiştir. Hastasına verebileceği zararlara karşı sigortalanmayan hekime çalışma izni verilmemektedir. Hekim hatası nedeniyle ortaya çıkacak durumlarda açılan davalarda hastalar büyük miktarda tazminat alabilmektedir. Hekim sigortası uygulaması, hasta haklarını izleyen, sağlık konusunda uzmanlaşmış hukuk bürolarının görevidir. Hasta-hekim ilişkilerinin temeli olan kişi hakları, genel anlamda "kişinin kendini ilgilendiren konularda karar verebilmesine" dayalıdır. Kişi sağlıklı iken bu hakkım kullanması kolaydır, ama zayıf ve bağımlı bir duruma gelen hastanın kişisel haklarının korunması özel bir önem gerektirir. Burada hastanın hakkının korunmasında en büyük görev hekime düşer. Hekim hastasıyla olan ilişkisini kendisinin belirleyici olduğu bir konumdan hastasının belirleyici olduğu bir konuma geçirebilmek ve hastanın kendi geleceği konusunda karar verebilmesini sağlayabilmek için hastanın hastalığına ilişkin yeterli bilgiyi vermek, var olan tedavi seçeneklerini anlatmak ve açıklamak durumundadır.

Birçok ülkede söz konusu "bilgilendirme-onay alma" gereği yasalarda yer almakla birlikte bu hak günlük uygulamada göz ardı edilmektedir. Hasta hakları çağdaş tıp eğitiminin önemli bir parçası sayılmalı ve hekimler hastalarına "hükmetmeyen" bir tutumla gerekli bilgileri aktarmalıdırlar. Sağlıklı bir bilgilendirmenin hasta-hekim ilişkisinin temel öğelerinden biri olduğu unutulmamalıdır. Bilgilendirme hakkı kadar önemli bir hasta hakkı da hastaların en eski ve doğal hakkı sayılan gizlilik hakkıdır. Gizlilik hakkı da tıp ahlakı kurallarıyla belirlenir ve hastanın hastalığıyla ilgili bilgileri yalnızca hekimiyle paylaşması anlamına gelir.
 

Yaşam Devresi

sol menü ok Doğacak Çocuk
sol menü ok Doğacak Çocuk 2
sol menü ok Düşük ve Kürtaj
sol menü ok Doğum
sol menü ok Yeni Doğmuş Bebek
sol menü ok Yeni Doğmuş Bebek Hastalıkları
sol menü ok Bebek
sol menü ok Bebeğin Beslenmesi
sol menü ok Yuva Öncesi Dönem
sol menü ok Yuva Dönemi
sol menü ok Okul Çağındaki Çocuk
sol menü ok Sorunlu Çocuklar
sol menü ok Ergenlik
sol menü ok Cinsellik
sol menü ok Kadın ve Erkek
sol menü ok Üretken Dönem
sol menü ok Doğum Kontrolü
sol menü ok Gebelikte Kadın
sol menü ok Çocuksuzluk
sol menü ok Yaşlılık
sol menü ok Ölüm

İnsan Bedeni

sol menü ok Baş ve Boyun
sol menü ok Göğüs
sol menü ok Karın
sol menü ok Sırt
sol menü ok Kol ve Bacaklar
sol menü ok Hücre, Doku ve Organlar
sol menü ok Kalıtım
sol menü ok Metabolizma
sol menü ok Solunum
sol menü ok Konuşma
sol menü ok Konuşma Bozuklukları
sol menü ok Sindirim Sistemi
sol menü ok Sindirim
sol menü ok Sindirim Bozuklukları
sol menü ok Dişler
sol menü ok Kan Dolaşımı
sol menü ok Kan
sol menü ok Kalp
sol menü ok Dolaşım Bozuklukları
sol menü ok Lenf Sistemi
sol menü ok Bağışıklık
sol menü ok Bağışıklık Bozuklukları
sol menü ok Böbrekler ve İdrar Yolları
sol menü ok Sinir Sistemi
sol menü ok Beyin
sol menü ok Bilinç Bozuklukları
sol menü ok Omurilik
sol menü ok Hormonlar
sol menü ok Hormon Bezleri
sol menü ok Hormon Bozuklukları
sol menü ok Kemik ve Eklemler
sol menü ok Kas Sistemi
sol menü ok Deri
sol menü ok Göz
sol menü ok Göz Bozuklukları
sol menü ok Kulak
sol menü ok Koku ve Tat Alma
sol menü ok Cinsel Organlar
sol menü ok Cinsel İlişki
sol menü ok Cinsel İlişki Sorunları

Doktorlar

sol menü ok Doç.Dr.Teoman Kadıoğlu
sol menü ok Prof.Dr. Derin Kösebay
sol menü ok Dr.Mehmet Öz

 

Copyright © 2009-2012  www.saglikweb.com iletişim : admin@saglikweb.com

  Sitemizde yayınlanan konular kesinlikle tedavi amaçlı değildir. Bilgilendirme amaçlıdır.

    Bu site en iyi 1024x768 çözünürlükte görüntülenmektedir.

Sitemap / robot

  haberler