Sağlık web sayfamıza hoşgeldiniz !!!!

 

Kategoriler

sol menü ok Ana sayfa
sol menü ok Hastalıklar
sol menü ok İncelemeler
sol menü ok Çocuk Sağlığı
sol menü ok Sağlıklı Yaşam
sol menü ok Tedavi Önerileri
sol menü ok Yaşlılık
sol menü ok Psikoloji
sol menü ok İlkyardım
sol menü ok Tıp Sözlüğü
sol menü ok Sağlık Bilgileri
sol menü ok Sağlığımız
sol menü ok İlaçlar
sol menü ok Şifalı Bitkiler
sol menü ok Hastaneler
sol menü ok Sağlıklı Yemek Tarifleri

Sağlık

sol menü ok İnsan ve Çevresi
sol menü ok Sağlık Bilgisi
sol menü ok Beslenme
sol menü ok Vitaminler
sol menü ok Zayıflama
sol menü ok Egzersiz
sol menü ok Beden Bakımı
sol menü ok Ağız Sağlığı
sol menü ok Uyku
sol menü ok Kötü Alışkanlıklar
sol menü ok Tütün
sol menü ok Alkol
sol menü ok Uyuşturucular
sol menü ok Uyarıcılar

Başlıca Hastalıklar

sol menü ok Doğuştan Hastalıklar
sol menü ok Enfeksiyöz Hastalıklar
sol menü ok Ruhsal Hastalıklar
sol menü ok Depresyon
sol menü ok Nevroz
sol menü ok Psikoz
sol menü ok Ateş
sol menü ok İltihaplanma
sol menü ok Yaralar
sol menü ok Urlar
sol menü ok Kanser
sol menü ok Ödem
sol menü ok Mide-Bağırsak Hastalıkları
sol menü ok Damar Hastalıkları
sol menü ok Kan Hastalıkları
sol menü ok Böbrek ve İdrar Yolu
sol menü ok Sinir Hastalıkları
sol menü ok Beyin Hastalıkları
sol menü ok Solunum Sistemi Hastalıkları
sol menü ok Omurilik Hastalıkları
sol menü ok Kemik ve Eklem Hastalıkları
sol menü ok Kas Hastalıkları
sol menü ok Deri Hastalıkları
sol menü ok Kalp Hastalıkları
sol menü ok Kulak Hastalıkları
sol menü ok Cinsel Hastalıklar

Tedavi

sol menü ok İlkyardım
sol menü ok Doktor
sol menü ok Muayene
sol menü ok Radyolojik Muayene
sol menü ok İlaçlar
sol menü ok Ağrının dindirilmesi
sol menü ok Ruhsal Etkili İlaçlar
sol menü ok Antibiyotikler
sol menü ok Hastane
sol menü ok Ameliyat
sol menü ok Doku ve Organ Nakli
sol menü ok Radyoterapi
sol menü ok Diş Tedavisi
sol menü ok Psikiyatrik Tedavi
sol menü ok Doğal Tedavi
sol menü ok Homeopati
sol menü ok Akupunktur

 
 
Tüberkülin Deri Testi
Kişinin vereme yakalanıp yakalanmadığını ya da hastalığa karşı antikor geliştirip geliştirmediğini belirleyen bu test, verem basilinden türetilmiş maddelerin vücuda verilmesiyle yapılır.
Nedir ?
Tüberkülin deri testi, tüberkülin denen maddenin küçük bir iğneyle deri içine ya da doğrudan sağlam deri yüzeyine verilmesiyle uygulanır. Daha sonra tüberkülinin dokuda yarattığı etkiler değerlendirilir. Mantoux testi de denen deri içi tüberkülin testi yetişkinlere uygulanır. Çocuklar için daha az tüberkülin kullanıldığından deri üzerine tüberkülin emdirilmiş bir yakı koyulması yeterlidir. Deri içi test 14 yaşından küçük çocuklarda "test-tine" denen yöntemle yapılabilir. Bu yöntemde tek kullanımlık uygun bir aygıtın ucuna yerleştirilmiş ve tüberkülin emdirilmiş çok küçük dört iğne deriye batırılır.
 
 
Tüberkülin
Tüberkülin vereni etkeni olan Mycobacterium tuberculosis adlı bakteriden elde edilir. Filtreden süzülen bakteriler karmaşık saflaştırma işlemlerinden geçirilir. Böylece elde edilen PPD (purified protein derivative-saflaştırılmış protein türevi) protein yapısında bir maddedir.

PPD ne bir kan türevidir, ne de enfeksiyon başlatma gücü olan bir maddedir. Yalnızca vücutta bir antikor tepkisine yol açar. Vücut tüberkülinle karşılaştığında vereme karşı bütün bağışıklık savunmalarını harekete geçirir. PPD'nin deri içine verilmesi bu maddeye karşı (ve aynı zamanda verem basiline karşı) antikor bulunup bulunmadığını ortaya koyar, ama yeni antikor üretimini uyarmaz.
 
 
Tüberkülin testi yalnızca tanı amacıyla yapılır. Aşı değildir. Verem hastalığının gelişimi üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Test yapıldığında kişide bulunabilecek başka hastalıkları da etkilemez.

Verem hastası ya da vereme karşı antikor geliştirmiş olan kişilerde, PPD verilen noktayla sınırlı olarak iltihap belirtileri görülür.
Uygulama Biçimi
Tüberkülin deri testi daha önce de belirtildiği gibi yalnızca tanıya yöneliktir. Bir başka deyişle vereme yakalanmış kişileri belirlemeye yarar. Mantoux testinde incelenen kişinin yaşına, durumuna ve olası tepkilerine göre değişen miktarda saflaştırılmış tüberkülin içeren bir eriyikten 0,1 ml'lik bir doz derinin içine enjekte edilir. Enjeksiyon daha çok önkolun iç yan bölgesine ya da özellikle çocuklarda üstkolun omza yakın yan bölgesine (deltoit bölge) yapılır. Önce bu bölgede derinin kızardığı görülür. Vücutta vereme karşı gelişmiş antikor varsa daha sonra kızarıklığın yerini belli ölçüde sertleşme ve iltihaplanma alır. Sertleşen alan enjeksiyondan 48-72 saat sonra ölçülür ve verilen tüberkülin dozu çerçevesinde kişinin gösterdiği tepki niceliksel olarak değerlendirilir.

Tepkinin şiddetini ve pozitiflik derecesini tanımlamak için +, ++ ve +++ işaretleri kullanılır. Uygulamada deride çapı en az 0,5 cm olan iltihap alanı pozitiflik eşiği olarak alınır ve + işaretiyle gösterilir. Tepkinin görüldüğü alanın genişliğine göre test sonucu da Mantoux ++ ya da Mantoux +++ biçiminde ifade edilir.
Tüberkülin Deri Testini Uygulama Yöntemleri
• Mantoux testi: İnce iğneyle deri içine enjeksiyon yapılır.
• Yakı testi: Deri yüzeyine tüberkülin emdirilmiş yakı yapıştırılır; yalnız çocuklar için kullanılan bir yöntemdir.
• Test-tine: Tek kullanımlık bir aygıta yerleştirilmiş ve tüberkülin emdirilmiş dört küçük iğneyle deriye enjeksiyon yapılır; 14 yaşına kadar olan çocuklar için uygundur.
• Niceliksel test: Derinin içine derecelendirilmiş dozlarda tüberkülin verilerek tepki ölçülür.
Testin Anlamı
Tüberkülin deri içi testinin pozitif sonuç vermesi her zaman verem hastalığının göstergesi değildir. Bu durum testin yapıldığı kişinin daha önce verem basiliyle karşılaşmış olmasından kaynaklanabilir. Gerçekten de çoğu insan verem basiliyle karşılaşmış, hafif ya da belirsiz bir verem enfeksiyonunun ardından verem etkenine karşı bir tepki geliştirmiştir. Dolayısıyla da tüberkülin testi pozitif sonuç verir. Mantoux testinin negatif sonuç verdiği, yani antikor bulunmayan kişilerde, bakterinin bulaşması durumunda aktif ve klinik olarak belirgin vereme yakalanma olasılığı yüksektir. Oysa belirsiz (birincil) enfeksiyon geçiren ve buna bağlı olarak verem basiline karşı savunma geliştirenlerde bu olasılık daha düşüktür.

Mantoux testi negatif sonuç veren kişilere genellikle verem aşısı yapılması bu yüzdendir. Test sonucu pozitifse aşı yapmanın bir anlamı yoktur.

İki yaşından küçük çocuklarda ise Mantoux testinin ya da eşdeğer incelemelerin pozitif sonuç vermesi, aktif verem enfeksiyonunun göstergesidir. Bu yaştaki çocuklarda verem etkeniyle olası bir karşılaşmanın sonuçlandığını ve klinik olarak aşıldığını kabul etmek için yeterli zaman geçmemiştir.

Tüberküline gösterilen tepki aktif veremi olan hastalarda özellikle şiddetlidir. Hastalığın kemik, lenf, deri, böbrek, bağırsak ya da akciğere yerleşmiş olması bir değişiklik yaratmaz.
Akciğer vereminde deri içi teste gösterilen tepkinin pozitiflik derecisi hastalığın akciğerin bazı bölgeleriyle sınırlı olması durumunda daha yüksektir. Buna karşılık hastalık yayılmışsa (miliyer verem) vücudun savunma sistemi zayıflamış olduğundan genel olarak bütün tepkileri gibi tüberküline karşı yanıtı da daha hafiftir. Benzer biçimde bağışıklık sistemi yıkıma uğramış olan ve hiçbir savunma tepkisi göstermeyen kişiler kesinlikle vereme yakalanmış olsalar bile bu hastalarda Mantoux testi negatif sonuç verir.
Tüberkülin Testinin Sonucuna Göre Yapılması Gerekenler
Negatif sonuç
Verem aşısı yapılıp yapılmayacağı değerlendirilir.

Pozitif sonuç
Pozitifliğin nedenlerini (önceki aşılar, daha önce geçirilmiş verem enfeksiyonu, aktif verem enfeksiyonu) araştırma.

Verem enfeksiyonu odaklarının bulunma olasılığına karşı başta akciğer filmi olmak üzere ayrıntılı klinik incelemeler.
Niceliksel Test
Mantoux testi niteliksel değerlendirme açısından tartışmasız çok önemlidir. Ama özellikle hastalığın nüfus içindeki dağılımını incelemeye yönelik epidemiyolojik araştırmalarda alergometrinin daha yararlı bir tanı yöntemi olduğu görülmüştür. Bu yöntemde kullanılan tüberkülin eriyiği deri tepkisinin eşiğini kesin olarak değerlendirmeyi sağlayacak biçimde derece derece seyreltilmiştir. Böylece derinin tüberküline gösterdiği tepkinin bir verem hastasının mı, yoksa daha önce verem basiliyle karşılaşmış birinin mi verdiği tepki derecesi içinde kaldığı kolayca ayırt edilebilir.

Alergometrik test, akciğer vereminin çeşitli yapısal-klinik biçimlerinin tanısı açısından büyük önem taşır. Çünkü hastalığın bazı biçimlerinde çok az miktarda antijene karşı deride çok şiddetli bir tepki görülür. Bu tür olguların başında birincil akciğer veremi gelir. Tüberküline karşı tepkinin niceliksel olarak saptanması günümüzde kesin tanı açısından çok önemlidir.
Hastaya Uyarılar
Tüberkülin enjeksiyonu, test-tine ya da tüberkülin emdirilmiş yakıyla deri testi genellikle önkolun iç yan yüzüne uygulanır. Deri içi enjeksiyon ağrı vermez, çünkü uygulamada deriye çok ince bir iğneyle girilir, iğnenin ucu deri yüzeyine paralel tutulur ve derinin kalınlığı içinde kalır. Testin sonucu 48-72 saat sonra değerlendirilir. Bu süre içinde iğnenin yapıldığı bölgeye olabildiğince dokunmamak, üstünü bantla kapatmamak ve önkolu yıkarken çok dikkatli olmak gerekir.

Pozitif yanıt veren olgularda kırmızı ya da canlı kırmızı renkte, çevresinde genişliği değişebilen bir hale bulunan ve dokunulduğunda ele sert gelen küçük bir yumru oluşur. Bu küçük sertliğin birkaç gün sürmesi tehlikeli değildir, çünkü yavaş yavaş da olsa kaybolacaktır.

Özellikle aşırı duyarlı kişilerde önemsiz ve çok kısa süreli bir ateş görülebilir. Tüberkülin testinin pozitifliği eskiden yapılmış verem aşısına ya da geçirilmiş verem enfeksiyonuna bağlı değilse, başta radyolojik olmak üzere ileri incelemelere başvurmak gerekir. Akciğer filminin çekilmesi çok önemlidir, çünkü verem enfeksiyonu en çok akciğerlere yerleşir.
 

Yaşam Devresi

sol menü ok Doğacak Çocuk
sol menü ok Doğacak Çocuk 2
sol menü ok Düşük ve Kürtaj
sol menü ok Doğum
sol menü ok Yeni Doğmuş Bebek
sol menü ok Yeni Doğmuş Bebek Hastalıkları
sol menü ok Bebek
sol menü ok Bebeğin Beslenmesi
sol menü ok Yuva Öncesi Dönem
sol menü ok Yuva Dönemi
sol menü ok Okul Çağındaki Çocuk
sol menü ok Sorunlu Çocuklar
sol menü ok Ergenlik
sol menü ok Cinsellik
sol menü ok Kadın ve Erkek
sol menü ok Üretken Dönem
sol menü ok Doğum Kontrolü
sol menü ok Gebelikte Kadın
sol menü ok Çocuksuzluk
sol menü ok Yaşlılık
sol menü ok Ölüm

İnsan Bedeni

sol menü ok Baş ve Boyun
sol menü ok Göğüs
sol menü ok Karın
sol menü ok Sırt
sol menü ok Kol ve Bacaklar
sol menü ok Hücre, Doku ve Organlar
sol menü ok Kalıtım
sol menü ok Metabolizma
sol menü ok Solunum
sol menü ok Konuşma
sol menü ok Konuşma Bozuklukları
sol menü ok Sindirim Sistemi
sol menü ok Sindirim
sol menü ok Sindirim Bozuklukları
sol menü ok Dişler
sol menü ok Kan Dolaşımı
sol menü ok Kan
sol menü ok Kalp
sol menü ok Dolaşım Bozuklukları
sol menü ok Lenf Sistemi
sol menü ok Bağışıklık
sol menü ok Bağışıklık Bozuklukları
sol menü ok Böbrekler ve İdrar Yolları
sol menü ok Sinir Sistemi
sol menü ok Beyin
sol menü ok Bilinç Bozuklukları
sol menü ok Omurilik
sol menü ok Hormonlar
sol menü ok Hormon Bezleri
sol menü ok Hormon Bozuklukları
sol menü ok Kemik ve Eklemler
sol menü ok Kas Sistemi
sol menü ok Deri
sol menü ok Göz
sol menü ok Göz Bozuklukları
sol menü ok Kulak
sol menü ok Koku ve Tat Alma
sol menü ok Cinsel Organlar
sol menü ok Cinsel İlişki
sol menü ok Cinsel İlişki Sorunları

Doktorlar

sol menü ok Doç.Dr.Teoman Kadıoğlu
sol menü ok Prof.Dr. Derin Kösebay
sol menü ok Dr.Mehmet Öz

 

Copyright © 2009-2012  www.saglikweb.com iletişim : admin@saglikweb.com

  Sitemizde yayınlanan konular kesinlikle tedavi amaçlı değildir. Bilgilendirme amaçlıdır.

    Bu site en iyi 1024x768 çözünürlükte görüntülenmektedir.

Sitemap / robot

  haberler